Geodetické služby

V rámci našich aktivít pomôžeme zabezpečiť certifikovaného geodeta, ktorý vo svojom portfóliu aktivít zabezpečí:

1) Vypracovanie geometrického plánu

2) Vytýčenie hraníc pozemkov

3) Projekt pozemkových úprav

4) Podklady pre projektovú dokumentáciu

5) Geodáta pre GIS

6) Technické mapy a iné.